BODELNING VID SKILLSMÄSSA ELLER DÖDSFALL

Vid en skilsmässa ska du och din make/maka göra en bodelning. Det kan göras så snart ansökan om äktenskapsskillnaden har getts in till tingsrätten. En bodelning innebär att ert giftorättsgods ska fördelas lika mellan er. Egendom som ni genom äktenskapsförord har bestämt ska vara enskild egendom ska inte ingå.

 

En bodelning ska också ske om en av makarna dör. 

 

Egendom som någon av er har fått genom gåva eller arv med förordnande om den ska vara enskild ska inte heller ingå i bodelningen. Ett bodelningsavtal ska vara skriftligt och undertecknas av er båda. Det kan uppstå många meningsskiljaktigheter mellan makar när en bodelning ska ske t ex vilken egendom som ska ingå eller hur viss egendom ska värderas. Det kan därför vara lämpligt att anlita en advokat.