DOMSTOLSPROCESS

En domstolsprocess inleds genom att en part – kärande – inger en stämningsansökan till tingsrätten. Den andre parten – svarande – ska svara på stämningen genom att inge ett svaromål till tingsrätten. Därefter sätter tingsrätten normalt sett ut målet till ett sammanträde, så kallad muntlig förberedelse. Vid den muntliga förberedelsen ska domstolen utreda vad det är parterna tvistar om. Domstolen ska också höra om det finns möjlighet för parterna att komma överens – träffa en förlikning. Domstolen kan efter den muntliga förberedelsen fatta ett tillfälligt beslut – interimistiskt beslut – som gäller fram till dess domstolen fattar ett nytt interimistiskt beslut eller meddelar en dom.

 

Om parterna inte kan komma överens vid den muntliga förberedelsen ska parterna inge den bevisning som de vill åberopa. Bevisning kan vara både muntlig genom förhör med sig själva (så kallat partsförhör), vittnen eller sakkunniga eller skriftlig genom handlingar, foton m.m. Målet sätts därefter ut till huvudförhandling (rättegång). Vid huvudförhandlingen ska all bevisning tas upp och efter huvudförhandlingen meddelar tingsrätten dom. En tingsrättsdom kan överklagas till hovrätten inom tre veckor.

 

För att hovrätten ska ta upp målet krävs s k prövningstillstånd. Meddelas prövningstillstånd skickas den klagandes överklagan till motparten för yttrande och för att denna ska få möjlighet att åberopa bevisning. Målet sätts därefter ut till huvudförhandling. Hovrättens dom kan överklagas till Högsta domstolen inom tre veckor.

 

För att Högsta domstolen ska pröva målet krävs att den meddelar prövningstillstånd. Prövningstillstånd lämnas om Högsta domstolens dom kan ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas, så kallat prejudikat.

 

Stockholms familjerättsadvokat har stor erfarenhet av domstolsprocesser och biträder dig gärna i din process.