K O S T N A D E R

ARVODE

Arvodet för en advokat skall vara skäligt och olika faktorer vägs in i hur ditt arvode beräknas exempelvis hur lång tid ditt ärende tar och hur komplicerat det är. Rådgivning genom ett möte på advokatfirman eller via telefon och e-post medför debitering från advokatfirman. I vissa fall har du rätt att få ersättning för delar av dina kostnader genom rättsskydd eller rättshjälp. Vi hjälper dig i med ansökan. 

RÄTTSSKYDD

Vid tvister kan ibland rättsskyddet i din hemförsäkring användas. Rättsskyddet täcker arvodet upp till den så kallade rättshjälpstaxan som staten fastställer varje år. En självrisk utgår på detta belopp som vanligtvis är 20-25 %. 

RÄTTSHJÄLP

Om du saknar hemförsäkring eller om rättsskyddet inte kan användas för tvisten kan du i vissa fall få rättshjälp. Beviljas du rättshjälp får du stå för en viss del av kostnaden själv så kallad rättshjälpsavgift vilken beräknas i proportion till den inkomst och förmögenhet du har. 

 

K O N S U M E N T T V I S T N Ä M N D

Om en klient är missnöjd med den tjänst en advokat har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera och försöka uppnå en lösning i samförstånd. Kan ingen lösning uppnås kan Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd pröva frågan.