MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Om du har blivit utsatt för ett brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde som bekostas av statliga medel. Målsägandebiträdet förordnas av tingsrätten men du kan framställa önskemål i fråga om valet av biträde. Som ditt målsägandebiträde tar vi tillvara dina intressen i målet och lämnar stöd och hjälp under processens gång. Vi håller dig informerad om vad som sker i målet och vi för även din talan om ersättningsanspråk genom att yrka skadestånd för den skada som du har lidit på grund av det brott som du har utsatts för. Om du inte har rätt till ett målsägandebiträde som ersätts av statliga medel kan du anlita ett privat biträde.