SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

När ett barn misstänks ha utsatts för brott av en förälder eller någon närstående till en förälder utses en särskild företrädare för barnet. Den särskilde företrädaren representerar barnet i vårdnadshavarnas ställe under förundersökning och vid en rättegång. Den särskilda företrädaren övertar i princip helt vårdnadshavarnas befogenheter att besluta om barnet i den rättsliga processen. Till särskild företrädare får förordnas en advokat eller en biträdande jurist som är lämplig med hänsyn till sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper.

 

Stockholms familjerättsadvokat tar uppdrag som särskild företrädare för barn.