SOCIALMÅL

I mål som rör frågor om tvångsvård förordnar domstolen oftast ett offentligt biträde för den som åtgärden avser. Det offentliga biträdet bekostas av staten och du kan framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Som ditt offentliga biträde tar vi tillvara dina intressen i målet och lämnar stöd och hjälp under processens gång. Får du inte ett offentligt biträde kan du anlita ett privat ombud.

 

Stockholms familjerättsadvokat åtar sig uppdrag som offentligt biträde eller privat ombud vid förvaltningsdomstol inom LVU, LVM och LPT.